Algemene voorwaarden Graphic Fish

1. Definities
1. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Graphic Fish een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van een opdracht, waarvoor opdrachtgever mondeling, schriftelijk of per e-mail akkoord gegeven heeft.

2. Toepasselijkheid
1. Door verlening van een opdracht aan Graphic Fish verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Graphic Fish en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Graphic Fish opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door Graphic Fish zijn geheel vrijblijvend.
2. Offertes en prijsopgaven door Graphic Fish blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Graphic Fish. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Graphic Fish zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels en aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Graphic Fish niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
6. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat Graphic Fish alleen deze, die mondeling, schriftelijk of per e-mail tot stand zijn gekomen.

4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Graphic Fish zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Graphic Fish het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Graphic Fish aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Graphic Fish worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Graphic Fish zijn verstrekt, heeft Graphic Fish het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Graphic Fish is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Graphic Fish is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Graphic Fish de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Opdrachtgever vrijwaart Graphic Fish voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging
1. Het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp door Graphic Fish voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
2. Graphic Fish kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Graphic Fish gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
3. Graphic Fish heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
4. Indien opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is Graphic Fish gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

6. Levering en levertijd
1. Graphic Fish gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website en/of grafisch ontwerp maakt Graphic Fish eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Graphic Fish. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Graphic Fish ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties Graphic Fish over tot het voltooien van de volledige website en/of grafisch ontwerp.
3. Mocht Graphic Fish onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Graphic Fish alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Graphic Fish een termijn van minimaal 30 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
4. Graphic Fish biedt na oplevering 2 maanden kosteloos support aan. Mocht er binnen deze 2 maanden onverhoopt een fout in de website zitten of de website functioneert niet goed, dan wordt dit gratis opgelost.

7. Overmacht
1. Graphic Fish aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Graphic Fish als gevolg van overmacht niet aan de verplichtingen kan voldoen.
2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Graphic Fish alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Graphic Fish geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Graphic Fish tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen
1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
2. Wijzigingen in de tarieven worden door Graphic Fish minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Voor de lopende overeenkomst zal echter geen prijsaanpassing plaatsvinden.

9. Betaling
1. Nadat opdrachtgever akkoord heeft gegeven op de offerte krijgt deze de status van een contractuele overeenkomst en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
2. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Graphic Fish het verschuldigde bedrag te voldoen.
3. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Graphic Fish een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Graphic Fish hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet
worden.
5. Indien Graphic Fish abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Graphic Fish het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de
opdrachtgever.
6. Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Graphic Fish heeft voldaan.

10. Copyright
1. Al het door Graphic Fish vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Graphic Fish niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
2. Het eigendom van door Graphic Fish vervaardigde of verstrekte afbeeldingen, ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Graphic Fish, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Graphic Fish hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde
eigendom, is Graphic Fish gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
3. Graphic Fish behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid
1. Voor zover Graphic Fish bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Graphic Fish weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Graphic Fish op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Graphic Fish of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Graphic Fish.
2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Graphic Fish slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z.
vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Graphic Fish voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Of schade dat onstaat uit het niet behalen van de afgesproken deadline d.m.v. overmacht.
3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Graphic Fish kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
4. Graphic Fish is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
5. De opdrachtgever dient Graphic Fish terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Graphic Fish geleden schade.
6. Graphic Fish kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door hackers, phising, stelen van persoonsgegevens, malware en ransomeware en alle schade die hier uit voort vloeit. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor updates en bijwerken van plugins, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtnemer. Werkzaamheden die uit herstel van een website voortvloeien worden door middel van uurtarief gefactureerd. Verhogen van PHP versies (indien hosting wordt afgenomen bij Graphic Fish) en het maken van back-ups worden door Graphic Fish uitgevoerd. Als hier kosten aan verbonden zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
7. Het kan voorkomen dat een website opeens niet meer naar behoren werkt. Websites kunnen verouderen. Dit kan te maken hebben met updates, php versies, hackers of andere ontwikkelingen. Het kan ook gebeuren dat je zelf aan de slag bent gegaan met je site en je een foutje hebt gemaakt. Voor het oplossen van dit soort “problemen” en/of herstel van de website bereken ik mijn uurtarief.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. Graphic Fish noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclame
1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijkomschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Graphic Fish , waarna de laatste deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Graphic Fish binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
2. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden
1. Graphic Fish behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden.

15. Overig
1. Graphic Fish zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Graphic Fish.
2. Wanneer Graphic Fish bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Graphic Fish kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet goed functioneren van de door de hoster geleverde diensten.
3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Graphic Fish zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
4. Graphic Fish is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Graphic Fish behoudt zich het recht voor een kleine link, al dan niet in de vorm van een logo, op de site te zetten van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Graphic Fish en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Graphic Fish met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Graphic Fish beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Graphic Fish, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Door verlening van een opdracht aan Graphic Fish verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2022.

Graphic Fish
KvK 01144979
Telefoon: 06-33138149
E-mail: info@graphicfish.nl